Binnenstad Management Tilburg (partner)

Het Binnenstad Management Tilburg (BMT) streeft naar een optimale balans tussen de binnenstedelijke belangen van bewoners, horecaondernemingen, de detailhandel en andere zakelijke en niet-zakelijke dienstverlenende bedrijven, waarbij de culturele sector en de Vereniging van Eigenaren mede de balans bepalen. Dit in een fysieke omgeving die intimiteit,veiligheid en efficiency uitstraalt. Zij probeert voorwaarden te scheppen voor een sociale cohesie en promoot de binnenstad.

Doelen 1. Het bundelen en afstemmen van de belangen van de bewoners, de horeca,…

Het Binnenstad Management Tilburg (BMT) streeft naar een optimale balans tussen de binnenstedelijke belangen van bewoners, horecaondernemingen, de detailhandel en andere zakelijke en niet-zakelijke dienstverlenende bedrijven, waarbij de culturele sector en de Vereniging van Eigenaren mede de balans bepalen. Dit in een fysieke omgeving die intimiteit,veiligheid en efficiency uitstraalt. Zij probeert voorwaarden te scheppen voor een sociale cohesie en promoot de binnenstad.

Doelen 1. Het bundelen en afstemmen van de belangen van de bewoners, de horeca, de detailhandel en overige dienstverleners, vastgoedeigenaren en de culturele sector. In voorkomende gevallen worden partijen die niet in de Stichting zijn vertegenwoordigd ad hoc betrokken bij ook hen aangaande activiteiten. 2. Het ontwikkelen en uitdragen van een eenduidig en door alle partners ondersteund beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De binnenstedelijke ruimte moet gestalte krijgen met behulp van stedenbouw op menselijke maat en hoogstaande architectuur, zodat zij een hoge attractiewaarde krijgt. 3. Stimuleren en tot stand brengen van projecten en activiteiten, die in het verlengde liggen van het vastgestelde beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, de inrichting, het beheer, de sociale cohesie en de promotie 4. De promotie van de binnenstad dient gebaseerd te zijn op de aanwezige kwaliteiten en moet het imago van het gebied versterken. 5. Het beheer van de binnenstad dient gericht te zijn op schoon, heel, veilig en leefbaar. 6. Het optimaliseren van de verkeerskundige en planologische bereikbaarheid. Dat wil zeggen een zo kort mogelijke reistijd en een zo groot mogelijk aantal mensen dat op de binnenstad is gericht en potentieel bijdraagt aan het economische draagvlak van de voorzieningen aldaar. 7. Het fungeren als binnenstedelijk aanspreekpunt voor het gemeentebestuur voor wat betreft de bij het Binnenstad Management aangesloten belangengroepen. Het Binnenstad Management neemt hier een onafhankelijke en gelijkwaardige positie in, waarbij zij ieders eigen bevoegdheid en autonomie erkent Het gaat om overleg en afstemming over de gedachtevorming en uitvoering van het strategische binnenstadsplan en andere voor de binnenstad van belang zijnde plannen en voorstellen, behoudens de reguliere inspraakregelingen. 8. Zij streeft naar verdere verbeteringen in de communicatietrajecten tussen de gemeente en bij het Binnenstad Management betrokken belanghebbenden.

Taken 1. Binnenstad Management Tilburg verzorgt de communicatie tussen partners, ondersteunt de partners, brengt standpunten bijeen, bundelt deze in Binnenstad Management producten en brengt deze in gezamenlijkheid naar buiten. 2. Binnenstad Management Tilburg ziet het als haar taak om kandidaten voor de besturen van partners te stimuleren en eventueel te ondersteunen door onderling overleg. 3. Binnenstad Management Tilburg ontwikkelt beleidsvisies over binnenstadsonderwerpen die voortvloeien uit haar missie en assisteert in de beleidsontwikkeling van de gemeente en geeft gevraagd en ongevraagd advies. 4. Binnenstad Management Tilburg vervult een belangrijke functie in de afstemming en communicatie tussen allerlei partijen en activiteiten in de binnenstad. Door dagelijks alle raderen te smeren wordt continuïteit en kracht in de activiteiten en projecten bewerkstelligd.

De volgende dagelijkse activiteiten worden door de stichting ondernomen: 1. communiceren met en tussen partners en hun achterban 2. overleg met externe partijen 3. overleg met en stimuleren van (ambtenaren bij) gemeente 4. stimuleren en enthousiasmeren van betrokkenen 5. signaleren van (potentiële) knelpunten en nieuwe kansen 6. schoonmaak binnenstad. Het organiseren van goede informatievoorziening zowel van Binnenstad Management richting partners als richting gemeente en vice versa is van groot belang.

Locatie